Bulgaria

Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ има четиридесет и седемгодишна история и обучава ученици в профили  математически, софтуерни и хардуерни науки, природни науки, икономическо развитие и по професия приложен програмист. Нашите ученици участват в извънкласни дейности и спортни състезания на училищно и регионални нива освен изучаването на профилиращите предмети математика, ИКТ, биология, химия и география. Има 729 ученици на възраст от 14 до 19 години и 55 високо мотивирани учители, които винаги се стремят да предоставят на учениците повече знания и практически умения, подпомагайки тяхното самообучение и разнообразни интереси.

Училището е участвало в европейски проекти – стратегически партньорства по програма „Коменски“ за училища. Имаме опит в работата по европейски проекти, но не сме участвали в проекти по „Еразъм+“. Училището и неговите учители и ученици имат нужда от усвояване на по-съвременни подходи в образованието, запознаване с европейските тенденции в преподаването, за да създадат и укрепят връзки с колеги от училищата партньори, да подобрят уменията си за работа на транснационално ниво, да споделят и обсъждат идеи, практики и методи. Учениците ще придобият интеркултурен опит и ще подобрят уменията си за работа в екип и уменията си да работят по международни проекти.

Участващите учители имат опит в разработването на международни проекти, организирането на ученици, които ще участват в мобилностите, както и учениците, които ще сътрудничат на място в училище. Те са придобили полезен международен и междукултурен опит, участвали са в срещи по проекти и разработване на продукти по проекти, разпространяване на резултатите на уебсайта на проекта, училищния сайт и местните медии. Те ефективно осъществяват комуникации с партньорите по проекта, колегите в България и ръководството на училището. Стремят се да обогатят знанията си и да подобрят уменията си за учене от партньорите, да споделят опит, методи на преподаване, ноу-хау и добри практики с партньорите по проекта. В случай, че тези лица напуснат длъжността си, тяхната роля ще бъде поета от други колеги, които желаят да участват и понастоящем ще участват в дейностите в партньорското училище, свързани с проекта, срещите по проекта и продуктите по проекта. Ключовите учители, участващи в проекта, са мотивирани да учат от други учители-партньори, техните методи и подходи, добри практики в други европейски училища и тяхната образователна система. Те ще дадат своя собствена перспектива по темата, определена от културните и образователни особености на страната, за да се даде възможност за взаимен процес на учене един от друг и за обогатяване на търсенето на знания и културното разнообразие на участващите ученици и учители.

Natural Sciences and Mathematics High School Vasil Drumev has a forty-seven-year history of teaching students majoring in Mathematics, Software and Hardware, Science, Economics and VET Applied Programming. The school offers education in major subjects and in comprehensive subjects. Our students take part in extracurricular activities and sports competitions at school and regional levels as well as studying Mathematics, ICT, Biology, Chemistry and Geography as their major subjects. There are 729 students aged 14 to 19 and 55 highly motivated teachers, always trying to provide students with more knowledge and practical skills, assisting in their self-study and diverse interests.

The school has taken part in European projects before – Comenius strategic partnerships for schools. They have experience working with European projects but they have not taken part in any Erasmus+ projects. The school and its teachers and student need more up-to-date approaches in education, European trends in teaching to develop and reinforce networks with partner colleagues, increase their capacity to operate at transnational level, share and confront ideas, practices and methods. The students will gain intercultural experience and improve their teamwork abilities, increase their ability to work in international projects.

The key teachers participating are experienced in developing international projects, organizing students who take part in the mobilities as well as the students who collaborate on site at school. They have gained useful international and intercultural experience participating in project meetings and developing project products, disseminating of results on the project website, school website and local media. They efficiently carry out communications with project partners, colleagues in Bulgaria and school management. They are eager to enrich their knowledge and improve their skills learning form the partners, share experience, teaching methods, know-how and good practices with project partners. In case these persons leave their post, their role will be taken over by other colleagues who are willing to participate and are currently going to take part in the activities in the partner school related to the project, project meetings and the project output.

Specific experience or expertise The key teachers involved in the project are motivated to learn from other partner teachers, their methods and approaches, good practices in other European counties’ schools and their educational system. They will provide their own prospective in the topic determined by the cultural and educational specifics of the country to enable the mutual process of learning from each other and enriching knowledge seeking and cultural diversity of the participating students and teachers

logosbeneficaireserasmusright_bg.jpg